Algemene Voorwaarden

FDR1, oftewel Formula DR-one, is een vrijetijdsinitiatief van drone fans voor drone fans. Het is een online community van echte mensen. Om hier fijn te kunnen samenleven, hebben we nood aan enkele heel concrete (gezond verstands)afspraken. We lijsten die hier op.

Rechten en plichten van jou als gebruiker

 • Toegang tot de inhoud voorbehouden voor leden is gratis. Om toegang hiertoe te verkrijgen moet je ‘lid worden’ van onze verenging en dus een account aanvragen. Deze zal door een moderator manueel voor je aangemaakt worden. Minimaal hebben we je echte voornaam en naam nodig, een werkend e-mailadres en je woonplaats. We willen immers échte mensen in deze vereniging, geen spoken of robots.
 • Lid worden betekent akkoord zijn met al onze gedragsregels en voorwaarden, die we aan de huidige realiteit altijd mogen aanpassen, zonder je voorafgaand te verwittigen. Natuurlijk kan je hier altijd de laatste versie nalezen.
 • Iedereen kan (na registratie) reageren op ons prikbord (forum) of misschien op andere manieren. Dit kan soms niet gepast zijn. Je mag dit dan altijd aan ons melden.

Inhoud van de website

 • De website is gevestigd op het hoofddomein www.fdr1.be en enkele aliassen.
 • Wees voorzichtig met alle gegeven advies. Je hebt de taak dit altijd na te checken en niet blindelings toe te passen.
 • Je geeft FDR1 volledig alle rechten om je bijdrage te (her)gebruiken naar eigen nood, zonder enige kost of extra vereiste.
 • Deze website en alles erop dient niét om jouw bedrijf of commerciële activiteit te promoten.
 • Elke andere partij dan FDR1 mag géén inhoud van de ganse FDR1-website hergebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Hergebruik houdt ook insluiting in door bijv. iframe. Wil je iets delen, deel dan de URL (webadres) van de pagina bij FDR1 waarop de desbetreffende informatie te vinden is. Zo heeft de bestemmeling steeds de laatste info.

Aansprakelijkheid

 • FDR1 is niet aansprakelijk voor de gevolgen, juridisch of in andere zin, van jouw activiteiten op de website en errond, noch in België, noch daarbuiten.
 • FDR1 sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor rechtstreeks of indirect geleden schade door gebruikers of derden, in welke vorm dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik of de inhoud van de website dan wel de (tijdelijke) onmogelijkheid om het forum/de website te gebruiken en/of te raadplegen.
 • FDR1 of ‘Formula DR-one’ is een vrijetijdsinitiatief van Thingy BV, hier telkens kort “FDR1” genoemd. Alle rechtspraak waar nodig dient dus te gebeuren via rechtbank te Leuven en conform de vereisten gesteld door de BV.
 • Alle activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder het Belgische recht, worden beschouwd als een overtreding van deze voorwaarden. Dat kan echter ook gelden voor activiteiten die strafbaar en/of onrechtmatig zijn onder wettelijke bepalingen buiten België, bijvoorbeeld in het land waar je, of degene tot wie een mededeling is gericht, woont of verblijft.
 • Door gebruik van de FDR1-website aanvaard je de verplichting tot schadeloosstelling van FDR1 en Thingy BV in geval één van dezen (al dan niet in rechte) aansprakelijk wordt gehouden voor door derden geleden schade, en/of in geval FDR1 en/of Thingy BV dientengevolge kosten maakt dan wel anderszins rechtstreeks of indirect schade lijdt, in welke vorm dan ook, ten gevolge van enige overtreding door jou van deze voorwaarden.

Persoonlijk wachtwoord

 • Na registratie, om onbevoegden geen toegang te geven waar van toepassing, krijg je een gebruikersnaam en wachtwoord om aan te melden via e-mail. Interageren met de website is pas mogelijk na hiermee aan te melden.
 • Wachtwoord en gebruikersnaam zijn strikt persoonlijk en dienen aldus ook behandeld te worden. Je garandeert FDR1 dat jouw wachtwoord niet door onbevoegden wordt gebruikt en bent aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel onbevoegd gebruik, misbruik of onjuist gebruik van het persoonlijke wachtwoord. FDR1 en Thingy BV zijn niet aansprakelijk voor enigerlei schade voorvloeiende uit het toekennen en per e-mail verzenden van persoonlijke wachtwoorden, en uit welk gebruik daarvan ook.
 • Als je vermeld dat je persoonlijke wachtwoord bij een onbevoegde derde bekend is of kan zijn, moet je FDR1 daar via het contactformulier zo snel mogelijk van inlichten en alle mogelijke stappen tot beveiliging ondernemen.

Gedragsregels

 • FDR1 mag een lid (geregistreerde gebruiker) toegang ontzeggen tot alles van FDR1 zonder vorige waarschuwing of boodschap wanneer zijn of haar gedrag in strijd is met deze algemene voorwaarden en/of de geest van de vereniging. Hierover wordt geen verdere correspondentie gevoerd en is geen bewijslast verschuldigd.
 • FDR1 mag berichten wijzigen, redigeren of verwijderen wanneer zij in strijd zijn met deze algemene voorwaarden en/of de geest van de vereniging.
 • Gedwongen lidmaatschap ontnemen of berichten aanpassen kan, bij eenvoudige vaststelling door een moderator, van (niet limitatieve lijst):
  • discriminerende/beledigende gebruikersnaam, profielfoto handtekening en/of commentaren.
  • het gebruik van meerdere forumaccounts door dezelfde gebruiker.
  • onwelvoeglijk taalgebruik volgens de algemeen geldende normen van fatsoen.
  • het stimuleren van de heersende dronewetgeving niet te volgen
  • het delen van eigen materiaal dat de huidige dronewetgeving niet volgt, conform het oordeel van FDR1
  • het gebruik van een andere taal dan het Nederlands en het Engels.
  • het plaatsen van links naar illegale (download)websites of commerciële links waarmee de gebruiker beoogt geld te verdienen.
  • het plaatsen van commentaren die niets te maken hebben met het onderwerp van het topic.
  • het noemen van persoonsnamen, persoonlijke telefoonnummers, persoonlijke woonadressen, persoonlijke e-mailadressen en andere privacygevoelige gegevens die kunnen worden herleid tot een individuele persoon.
  • onbehoorlijk of hinderlijk gedrag tegenover andere gebruikers.
  • gedrag dat de ongestoorde beleving van het forum door anderen hindert.
  • het plaatsen van enquêtes, marketingonderzoeken, studieonderzoeken, petities en oproepen van welke aard dan ook.
  • het zich voordoen als een andere persoon.
  • het plaatsen van commerciële boodschappen.
  • onrechtmatige handelingen naar Belgisch recht of het aanzetten daartoe.
  • zich voordoen als moderator en/of betrokkene bij de organisatie wanneer dit niet het geval is.
  • niet-respectvol gedrag naar moderatoren
 • Het integraal overnemen van teksten die zijn gekopieerd uit andere bronnen (zoals websites, kranten, tijdschriften en boeken) is een overtreding van het auteursrecht en is niet toegestaan. Wel toegestaan is het citeren of parafraseren hiervan, mits er duidelijk melding wordt gemaakt van een bronvermelding, je niet meer overneemt dan strikt noodzakelijk is én dit een duidelijk aanwijsbaar doel dient.
 • Het noemen van geregistreerde handelsmerken (zoals namen van bedrijven en producten) is inherent aan het karakter van deze website, maar dient altijd op zorgvuldige wijze te gebeuren, zonder de belangen van de rechthebbende onevenredig te benadelen.

Privacy, persoonsgegevens en klachten.

Hiervoor verwijzen we graag naar de informatie en contactmogelijkheden opgesomd in het privacybeleid.