VLL2

“Very Low Level 2” – aanduiding van een luchtruim (geozone) waar luchtverkeer wel heel laag (kan) komen, zoals rond luchthavens e.d. – Zo is er VLL0, VLL1 en VLL2.